Tüzüğümüz

  ŞANLIURFA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ

TGF TÜZÜĞÜ

1. Bölüm

Dernek , Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1- Derneğin Adı : “Şanlıurfa Posta Güvercini Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği”dir.

Derneğin Merkezi : Şanlıurfa’dadır. Derneğin Amacı*

Madde 2- Şanlıurfada kurulu bulunan Şanlıurfa Posta Güvercini Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve üst düzeyde bir yönetim kuruluşu oluşturmak üzere kurulmuştur.

Üye dernekler arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve her konuda kaliteyi artırmak, ihtiyaçlarını karşılamak, dernek yoluyla Güvercinciliğin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmaktır.

Şanlıurfa daki mevcut Posta Güvercin ırklarını yaşatmak ve ıslah etmek ayrıca sağlıklı bir şekilde üretimini sağlamak. Şanlıurfa da kaliteli ve yeterli sayıda Güvercin yetiştiricisinin çoğalmasını sağlamak ve bu güvercinler arasında dayanışma sağlamak.

Dünya ırkları ve Türkiye’ye has damızlık güvercin yetiştirmek için ırk ıslahı çalışmaları başlatmak ve ırkların bozulmamasını, saf ırkların korunmasını sağlamak, bu konularda komiteler oluşturmak.

 Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1)Dernekler arasında, derneklerle devlet ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlamak.

2)Derneklere gelir kaynakları bulmaya çalışmak, maddi ve ayni yârdim yapmak, bunun için yarışma, gece, piyango, sergi, fuar, gazete, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalar yapmak." 3)Basın yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturmak.

4)Dernek mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik etmek, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurmak.

5)Derneklerin ülke çapında düzenleyeceği yarışma, sergi,fuar gibi faaliyetlerine yardımcı olmak bu konuda ekip ve malzeme yardımı yapmak.

6)Dünya Güvercin dernek-federasyonu-konfederasyonu ve diğer ülke dernekleri-federasyonları-konfederasyonları ile irtibat sağlayarak dünya veya diğer ülke Güvercin yarışmalarına yarışacak Güvercin ve yetiştiricileri göndermek

7)Seminerler ve paneller düzenlemek,üyeleri buralarda bilgilendirmek.

8)Gerektiğinde yurt içive yurt dışından damızlık Güvercin ve Güvercin malzemeleri getirtilip dernekler üyelerine dağıtmak.

9)Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmalar yapmak

10) Kus yetiştiriciliğinin ekonomik hale getirilmesini ve yetiştiriciler için kus satışlarını organize ederek yetiştiricilerin kar etmesini sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi Üyelik ve Koşulları*

Madde 4- Kuruluş amaçları ayni olan dernekler,Federasyona üye olma hakkına sahiptir.

1) Güvercin Sevenler ve Yetiştiricileri Federasyonu. T.C yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış

2) Federasyonu Tüzüğünü kabul ederek genel kurulda federasyona katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş

3) Federasyonu tüzüğü uyarınca giriş ve yıllık aidatını kabul etmiş

4) Yasak faaliyetlerde bulunmamış dernekler üye olabilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Çıkma İle: Hiç kimse Federasyon dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyon çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Federasyon olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

 2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üye dernek, Dernek tüzüğünde belirlenen giriş aidatını ve yıllık aidatlarını ödemek zorundadır. Dernek Üyeleri, Dernek tüzüğüne, Dernek düzenine, yetkili organların kararlarına uymak zorundadır. Dernek üyeleri Derneğe sadakat göstermek itibarına ve manevi şahsiyetine zarar vermemek zorundadır. Üyeler Derneğe maddi ve manevi zarar vermemekle yükümlüdürler. Dernek Üyeleri gerek dernek organlarının gerek dernek üyelerinin, gerekse 3 üncü şahısların Derneğe maddi manevi zarar verilmesine engel olunması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler Her üye dernek faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde 7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organlar Dernek Organları*

Madde 8- Federasyon Zorunlu Organları; Genel kurul, Yönetim kurulu, Denetim kuruludur.

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Dernek gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki federasyon veya konfederasyonlara veyahut da başkaca üst kurum veya kuruluşlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,